Gratis bezorging vanaf €75,- | Bestellingen van 14 juli tot en met 17 juli worden vanaf 18 juli weer verzonden ♥

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

Artikel 1 - Bedrijfsgegevens

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Aanbod

Artikel 5 – Betaalperiode

Artikel 6 – Retourneren

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Levering van producten

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Eigen gebruik

Artikel 11 – Klachten

Artikel 12 – Wijzigen en aanvullen van de Algemene Voorwaarden

  

Artikel 1 - Bedrijfsgegevens

Troelaas

E-mail: troelaas@hotmail.com 

Adres: Molenstraat 77
Postcode en woonplaats: 7651AV Tubbergen

KVK: 83449132

BTW-nummer:  NL003821593B93

Website: www.troelaas.nl

Artikel 2 – Definities
 • Aanbod: het voorstel van Troelaas tot het sluiten van een Overeenkomst met de consument
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Troelaas en de consument is gesloten. Door aanbod en aanvaarding komt er een overeenkomst tot stand.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Wanneer de bestelling (inclusief betaling) is afgerond betekend dit dat er akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. 
Artikel 4 - Aanbod
 1. Troelaas zal proberen om alle informatie over elk product zo goed mogelijk te geven.
 2. Bij het kopen van een product van Troelaas stemt de consument ermee in dat hij/zij alle productinformatie heeft gelezen en op de hoogte is van alle gevaren die het product kan veroorzaken zoals beschreven in de productinformatie.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Troelaas garandeert niet dat de kleur van een product zoals deze wordt gezien op een computerscherm identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm of door het ingestelde kleurenschema.
Artikel 5 – Betaalperiode

Tenzij Troelaas met een klant anders is overeengekomen over het betalingstermijn, dienen alle betalingen te geschieden binnen zeven werkdagen na bestellingen van het product

Artikel 6 – Retourneren
 1. De consument zorgt ervoor dat de geretourneerde producten goed verpakt worden op te voorkomen dat de spullen kapot gaan. 
 2. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending.
 3. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Troelaas mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De onder 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Troelaas mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Troelaas hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Levering van producten
 1. Troelaas zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Troelaas kenbaar heeft gemaakt.
 3. Troelaas streeft ernaar de bestelling binnen 1-5 werkdagen te verzenden naar de consument, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Troelaas is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
 5. Troelaas is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Troelaas tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Troelaas bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9 – Overmacht
 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, ziekte, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van Troelaas niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet.
Artikel 10 – Eigen gebruik

Alle door Troelaas aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud zijn slechts bedoeld voor eigen gebruik. Het doorverkopen van producten is niet toegestaan, tenzij er voor het doorverkopen schriftelijk of digitale toestemming van Troelaas is verkregen.

Artikel 11 – Klachten
 1. Klachten kunnen door de consument via de email bij Troelaas bekendgemaakt worden.
 2. Betreft het een klacht over de bestelling dat moet deze binnen 10 werkdagen worden ingediend. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Troelaas.
 4. Bij Troelaas ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Troelaas binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient Troelaas in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 12 – Wijzigen en aanvullen van de Algemene Voorwaarden

Troelaas is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.